Darmowy Katalog Stron

Polska Platforma Uniwersytecka - wpisy w formie wizytówek, filmy i grafiki w opisach, zespół redakcyjny, promocja stron, mocna pozycja

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Misja uczelni

Misją Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy jest analizowanie potrzeb rynkowych w zakresie kształcenia kadr medycznych i zaspakajanie tych potrzeb kadrowych dla podmiotów funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia na terenie południowo-zachodniej Polski.

Cel strategiczny

Celem strategicznym uczelni jest zapewnienie i doskonalenie wysokiej jakości kształcenia w stosunku do posiadanych zasobów oraz poszukiwania dodatkowych źródła finansowania rozwoju uczelni jak i podnoszenia kwalifikacji kadry dydaktycznej.

Opis dotychczasowej działalności Uczelni

WSM od momentu powstania w 2004 r. stara się w maksymalnym stopniu wykorzystać dostępne środki unijne w celu podwyższenia kwalifikacji wojewódzkich zasobów kadrowych.
W Latach 2006-2008 Uczelnia zorganizowała studia pomostowe finansowane w 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego dla 516 dolnośląskich pielęgniarek, nadając im tytuł licencjata, realizując tym samym największy tego typu projekt w Polsce.
W kolejnym okresie programowania UE 2007-2013 Uczelnia zajmuje 6 miejsce w Polsce pod względem liczby wykształconych absolwentów studiów pomostowych dla pielęgniarek (960 pielęgniarek).
Łącznie w okresie 2004-2012 uczelnia wydała 1622 dyplomów z tytułem licencjata pielęgniarstwa.
Od stycznia 2011 uczelnia otrzymała zgodę na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Obecnie na studiach II stopnia Uczlenia kształci 350 studentów.

Plany na przyszłość (od roku akademickiego 2013/2014)

W kolejnych latach Uczelnia planuje kształcić studentów głównie na kierunku Pielęgniarstwo na:

  • studiach pomostowych I stopnia (100 osób) – ostatni nabór w Legnicy,
  • studiach dziennych I stopnia (licencjackich) we Wrocławiu,
  • studiach II stopnia (magisterskich) we Wrocławiu.

 

Uzasadnienie

Likwidacja liceów medycznych kształcących pielęgniarki w okresie 2000-2001 spowodowało, iż od tego okresu jedynie 1900-2000 pielęgniarek rocznie w Polsce kończy studia I stopnia i rozpoczyna pracę w tym zawodzie – uzyskuje prawa wykonywania zawodu.
Biorąc pod uwagę dane ze strony www Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych jedynie 9,7% ogółu zatrudnionych pielęgniarek ma mniej niż 35 lat (stan na 31 grudnia 2011 r.).
Przy założeniu, że średnia liczba zatrudnionych pielęgniarek na 1000 mieszkańców waha się w krajach UE w okolicach 8 pielęgniarek / 1000 mieszkańców oraz fakt że Polska będzie starała się utrzymać ten wskaźnik, długoterminowo Polska potrzebuje 280 000-300 000 pielęgniarek pracujących w zawodzie.
Przez najbliższe 3 lata liczba absolwentów pielęgniarstwa nie ulegnie znaczącej zmianie (studenci rozpoczynający naukę w roku 2012/2013 – 3 letni okres kształcenia), uważamy, iż należy zwiększyć liczbę absolwentów pielęgniarstwa w województwie dolnośląskim o 150-200 osób rocznie (od roku 2013/2014) w stosunku do obecnego stanu, aby zaistniała równowaga na rynku pracy pielęgniarek.
Z wielu szpitali z województwa dolnośląskiego, z którymi uczelnia ma podpisane umowy w zakresie realizacji praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) płyną niepokojące informacje, iż oprócz stale rosnącego wieku zatrudnionych pielęgniarek, występuje zjawisko drenażu kadr pielęgniarskich przez kraje Unii Europejskiej (głównie Niemiec) oferujące bezpłatne szkolenia językowe. Wynika to z położenia województwa Dolnośląskiego, blisko Niemiec, co umożliwia pielęgniarkom autostradą A4 łatwy i szybki dojazd do pracy za granicą.
W roku 2011 jedynie 149 osób na Dolnym Śląsku otrzymało tytuł wykonywania zawodu pielęgniarki NIPIP. Średniorocznie odchodzi 300 pielęgniarek. Oznacza to, że długoterminowe niedobory kadrowe wynoszą 150 absolwentów pielęgniarstwa rocznie na terenie Dolnego Śląska.

Uwarunkowania terytorialne

Uczelnia z siedzibą w Legnicy, w samym centrum województwa Dolnośląskiego, zapewniła dotychczas kształcenie głównie pielęgniarkom z regionu legnickiego (28%), wałbrzyskiego (24%), jeleniogórskiego (26%) i wrocławskiego (22%). Biorąc pod uwagę fakt, że około 60% potrzeb kadrowych województwa Dolnośląskiego występuje na terenie regionu wrocławskiego uzasadnione jest otwarcie oddziału zamiejscowego Wydziału Pielęgniarstwa właśnie we Wrocławiu.

szkola

Reklama

DARMOWY KATALOG STRON UNIRANK.PL © 2010-2015 Frontier Theme