Darmowy Katalog Stron

Polska Platforma Uniwersytecka - wpisy w formie wizytówek, filmy i grafiki w opisach, zespół redakcyjny, promocja stron, mocna pozycja

Regulamin katalogu

Regulamin Katalogu Stron Polskiej Platformy Uniwersyteckiej

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Usługa wpisów do Katalogu Stron Unirank świadczona jest przez firmę UNIRANK.PL, NIP: 7752513289 – portal Polskiej Platformy Uniwersyteckiej.

Świadczenie Usługi Katalogu Stron Unirank odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi Katalogu Stron Unirank. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Katalogu Stron Unirank należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

Korzystając z Usługi Katalogu Stron Unirank, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. DEFINICJE

1. O ile z treści niniejszego Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe terminy będą miały następujące znaczenie:
- Regulamin – niniejszy regulamin;
- Usługa, Katalog, Katalog Unirank – Usługa Katalogu Stron Unirank polegająca na wyszukiwaniu/dodaniu odpowiednio skatalogowanych tematycznie stron WWW na podstawie zadanych kryteriów;
- Użytkownik – osoba korzystająca z Katalogu lub dodająca stronę do zasobów Katalogu.

III. USŁUGA

1. Katalog Unirank zawiera zbiór stron internetowych, zaakceptowanych przez firmę Unirank i skatalogowanych według różnych kryteriów celem ułatwienia Użytkownikowi wyszukiwania żądanych informacji oraz służy do wyszukiwania stron WWW na podstawie zadanych kryteriów.
2. Firma Unirank nie zezwala na kopiowanie, jakiekolwiek przetwarzanie, zmianę układu i formy graficznej treści prezentowanych przez Katalog.
3. Firma Unirank dołoży maksymalnej staranności, aby Katalog miał możliwie największy zasięg i oferował możliwie najlepszą jakość wyników wyszukiwania.
4. Firmie Unirank przysługuje prawo dowolnego dodawania, usuwania, ograniczania zasięgu indeksacji oraz wprowadzania zmian w sposobie prezentacji wyników wyszukiwania. Dotyczy to także stron dodanych przez Użytkowników.
5. Firmie Unirank przysługuje prawo usunięcia strony WWW z Katalogu i wyników wyszukiwania, bez uprzedzenia.
6. Dodając stronę do Katalogu Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu oraz deklaruje, iż strona będzie dopasowywana do zmian wprowadzonych w Regulaminie.
7. Korzystanie z Katalogu jest bezpłatne. Użytkownik dodający stronę do katalogu może wybrać wpis darmowy, zwykły lub premium.
8. Informacje prezentowane w Katalogu, a także w jego mechanizmach przeszukujących i katalogujących Internet, przygotowane przez autorów stron WWW, muszą zawierać treści identyczne z tymi, które następnie prezentowane są publicznie wszystkim Użytkownikom, w wyniku wyszukiwania.
9. Odpowiedzialność za indeksowane treści:
Autorzy i osoby dodające stronę ponoszą pełną odpowiedzialność za treści umieszczone na stronach WWW, o których mowa w pkt.1.
10. Dodając stronę do katalogu, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swojego adresu e-mail i danych osobowych w celach marketingowych obejmujących przesyłanie informacji drogą elektroniczną.
11. Użytkownik, dodając wpis ‚Premium’ ponosi koszt 29 zł za rozpatrzenie wpisu, a za wpis zwykły – 19 zł.
12. Wpis ‚Premium’ po zaakceptowaniu znajdzie się także w dziale ‚Strony szczególnie polecane’. Jeśli zawartość strony dodanej wiąże się z innowacyjnością naukową, strona może zostać promowana w serwisie Polskiej Platformy Uniwersyteckiej, jednak decyzja w tej sprawie pozostaje w gestii Redakcji.
13. Rodzaj wpisu. Zwykły wpis to koszt 19 zł – obejmuje on strony firmowe, biznesowe, zarobkowe lub komercyjne. Wpis Premium obejmuje strony komercyjne lub osobiste, które chcę być promowane w serwisie (29 zł). Darmowy wpis zwykły możliwy jest tylko dla blogów i stron osobistych niezarobkowych (bez reklam i płatnych treści).

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Katalogu zgodnie z zasadami Regulaminu.
2. Użytkownik zobowiązany jest do nie działania na niekorzyść innych Użytkowników oraz do nie podejmowania jakichkolwiek działań zaburzających lub mogących zaburzyć funkcjonowanie Katalogu.
3. Użytkownik zobowiązany jest do niedodawania do Katalogu treści bezprawnych, w tym stron zawierających treści, których publikowanie, udostępnianie lub rozpowszechnianie jest niezgodne z obowiązującym prawem lub normami społecznymi, w szczególności: stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo itp. materiałów zawierających treści pornograficzne, erotyczne, materiałów propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów;
4. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Katalogu.
5. Użytkownik może zażądać usunięcia dodanej przez siebie do Katalogu strony WWW. W tym celu Użytkownik musi wykazać, iż posiada stosowne uprawnienia do danej strony WWW (jej domeny).

V. PRAWA I OBOWIĄZKI Unirank / Polska Platforma Uniwersytecka

1. Firma Unirank dołoży wszelkich starań, aby Usługa była świadczona w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie.
2. Firma Unirank nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
a. informacje oraz materiały pobrane przez Użytkownika z sieci Internet ani za skutki ich wykorzystania;
b. sposób, w jaki inni Użytkownicy korzystają z usług ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki; zapis niniejszy nie dotyczy sytuacji zawinionych przez firmę Unirank.
3. Firma Unirank ma prawo do zlikwidowania Katalogu w każdym momencie.
4. Unirank podejmuje samodzielną decyzję w sprawie dodania lub niedodania danej strony do Katalogu; dotyczy to także strony zgłoszonej do Katalogu przez Użytkownika. Wszelkie sformułowania dotyczące dodawania strony przez Użytkownika użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć jako propozycję dodania strony do Katalogu przez Użytkownika.
Ogólne zasady dodawania stron do Katalogu przez Unirank:
Nie będą dodawane strony:

*o niewielkiej wartości merytorycznej i innowacyjności,
*niedokończone (w budowie: serwisy ogłoszeniowe z małą ilością ogłoszeń; fora dyskusyjne skupiające kilku użytkowników),
*bez istotnej treści (np. tytuł i kilka linków; katalogi stron WWW; strony, których głównym celem jest pomoc w pozycjonowaniu),
*nie różniące się istotnie od stron już znajdujących się w Katalogu,
*łamiące prawo,
*które zdaniem firmy Unirank łamią dobre obyczaje lub mogą naruszać dobre imię firmy Unirank,
*wykorzystujące nieuczciwe techniki marketingowe (np. spam w URL-u).

Wymagania:
*każda strona może zostać dodana do Katalogu tylko raz (wyjątki czynione mogą być w przypadku dużych serwisów niekomercyjnych),
*nie będą dodawane osobne serwisy poświęcone produktom lub usługom jakiejś firmy, jeżeli strona tej firmy jest już w Katalogu,
*nie będą dodawane podstrony lub podserwisy,
*strony sklepów internetowych oraz firm będą dodawane tylko wtedy, gdy na stronie pojawi się pełny adres i nazwa firmy,
*Katalog nie przyjmuje aliasów stron, czyli adresów z domen .prv.pl, of.pl itp., w celu uniknięcia duplikatów wpisów,
*na dodanych stronach nie można umieszczać dialerów,
*strony, przy wyświetlaniu których pojawiają się elementy utrudniające nawigację (pop-upy, exity, dialery, dodatkowe okienka, przekierowania etc.), nie będą dodawane do Katalogu.

VI. REKLAMACJE (Tryb i sposób składania reklamacji)

1. Każdemu Użytkownikowi Katalogu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres unirank@onet.pl
3. Unirank rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
5. Unirank zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Unirank (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Unirank ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Firma Unirank nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Unirank nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Usługą prosimy kierować na adres: unirank@onet.pl
Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: unirank@onet.pl
Do korzystania z Usługi konieczny jest komputer wyposażony w dostęp do Internetu i odpowiednią przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer).

VII. ZMIANY REGULAMINU

Firma Unirank zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.
Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem http://katalog.unirank.pl/?page_id=14 i zapoznawania się z nimi.

Reklama

DARMOWY KATALOG STRON UNIRANK.PL © 2010-2015 Frontier Theme